1945

První písemné zmínky o těžbě uhlí na Sokolovsku pochází z roku 1760. Rozmach dobývání však nastal až po výstavbě páteřní železnice v roce 1871. Spojen je především se Starckovými závody, které hrály v regionu dominantní roli v oblasti těžby uhlí i chemického průmyslu.

V roce 1945 na Sokolovsku bylo v provozu celkem 39 hlubinných dolů a 15 malolomů. Zhruba padesátiprocentní podíl na celkové těžbě pak měla firma Dolové a průmyslové závody, dříve J. D. Starck.

Ústřední dílny Dolové a průmyslové závody (dříve Jan D. Starck), u dolu Antonín.

1946

Ústřední dílny Dolové a průmyslové závody přebírá národní podnik Falknovské hnědouhelné doly (150 zaměstnanců v roce 1951) - důsledek poválečného znárodnění.

1947

1. 9. 1947 - Základní odborná škola hornická Falknovských hnědoúhelných dolů (v Lískové - dnes neexistuje). (foto)

Zřízena Ministerstvem školství a osvěty.

Pro potřeby školy byl upraven starý Petrův důl (Petterwerk) u Svatavy.

1948

Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov - 16 samostatných národních podniků (od samostatných dolů po ústřední dílny).

1952

„Lánská akce“ - vznik státních pracovních záloh pro posílení dělnicků v průmyslu, tedy v hornictví a nergetice. Tato akce se dotkla i budování škol a učilišť na Sokolovsku.

1953

Hornické učiliště „Státních pracovních záloh“ v Královském Poříčí. Škola fungovala pouze jeden rok. Další doplňování pracovníků probíha volným náborem.

1. 1. 1953 - Sokolovský revír, Ústřední dílny, národní podnik, Sokolov (zřízeno ministrem paliv a energetiky pod čj. 722-221).

1957

2. 9. 1957 - Závodní učňovská škola při n. p. Ústřední dílny v Sokolově.

33 chlapců - Elektrozámečník, pro lomy. Jedna třída.

Výuka v prostorách části skladu n. p. Důl Přátelství v Březové.

Teoretická výuka přesunuta do místností dnešního Městského domu kultury (dříve Hornického domu). Do 30. 6. 1960.

1959

První závěrečné učňovské zkoušky oboru Elektrozámečník.

1960

Cheb, odloučené pracoviště učiliště v Sokolově v prostorách nového závodu Ústředních dílen v areálu bývalého letiště v Chebu. Výstavba probíha díky Báňským stavbám a učňům školy.

Škola má 150 žáků, Provozní zámečník, Provozní elektromontér (nový obor).

1962

Teoretická výuka přemístěna do bývalého kláštera v Chebu (Komenda), důvodem je pravděpodobně výstavba nového areálu v Sokolově.

Odborný výcvik zůstává na letišti v Chebu, rozšiřuje se o detašované dílny v objektu n. p. Přátelství v Březové (dřevěné válečné baráky).

1963

Škola má už 300 žáků.

Elektromontéři, chodili na výuku do dílen opraven motorů na Petterwerk (u Svatavy). Obor navštěvovali i dívky.

Učitelský sbor:
ZŘ pro školu v Cheb - Milan Šneberg (UOP, strojař); Věra Vyletová (UVP - ČJL/ON); paní Čepelová (UVP - RJ); Božena Nováková (UVP - M); František Chamra (UVP - M); Věra Čechurová (UVP - TV/BV); pan Sýkora (UVP - TV/BV); Josef Nývlt (UOP - elektro); Stanislav Punčochář (UOP - elektro); Stanislav Jedlička (UOP - elektro); pan Špeta (UOP - elektro); Václav RET (UOP - strojní). Stanislav Kobr (MOV); Jiří Pinc (MOV); Ladislav Dušák (MOV); Jaroslav Novák (MOV); Otto Kunzel (MOV); Jiří Bošek (MOV); Bedřich Radovesnický (MOV).

Úvazek 25 hod./týdně, obvykle 31-32 hodin (plat 1320,- Kč + 50,- Kč příplatek).

1967

Odborné učiliště Ústředních dílen, n. p. přejmenováno na Odborné učiliště Sokolovských strojíren, n. p. SR

1. 9.1967 zahájena výuka v novém areálu v Sokolově, ul. Jednoty 1620 (areál bývalých jatek). Dvě budovy teorie a dílny obrábění (svařovna, kovárna, obrobna).

Investor - Oborové ředitelství HDB v Sokolově.

676 žáků v oborech Provozní zámečník, Provozní elektromontér, Elektromechanik (nový), Strojní zámečník (nové), Chemik - palivář (nový).

Učni mají nárok např. na deputátní uhlí (1. a 2. roč. 20 q; 3. roč. 30 q).

1968

1. 11. 1968 - Sokolovské strojírny Hnědouhelné doly a briketárny, národní podnik, Sokolov.

1974

První ročník experimentálního učebního oboru s maturitou Mechanik důlních strojů a velkostrojů.

1975

1. 1. 1975 - koncernový podnik Sokolovský revír, Sokolovské strojírny, Sokolov.
Škola má osmnáct tříd a novou učebnu Občanské nauky.
8. 11. 1975 - 1. ročník Dálkového pochodu (později Studentského pochodu) „Za historií našeho okresu“ - 30 km (30 výročí osvobození).

1977

20 let školy.

Odborné učiliště - Provozní elektromontér, Provozní zámečník, Chemik - palivář, MDSV.

22 zájmových kroužků.

1971 - 1977 vychováno na 900 učňů.

Končí výuka učebního oboru Provozní chemik palivář a pokusné ověřování učebního oboru s maturitou Mechanik důlních strojů a velkostrojů.

1978

1. 9. 1978 Řádný maturitní obor Mechanik důlních strojů a velkostrojů a Elektromechanik pro stroje a zařízení.

1979

1. 9. 1979 Střední průmyslová škola pro pracující - elektrotechnická (Provozní elektromontér)
- v areálu školy.

1980

Vznik Středního odborného učiliště (školská organizace koncernu HDB) - rozhodnutí generálního ředitele koncernu HDB Sokolov, přičleněno do roku 1986 (73 zaměstnanců).

1982

1. 9. 1982 otevřen Domov mládeže.

Dosud největší počet žáků 1. ročníků - 286 ž., překročen počet 700 žáků.

1983

Založení školní svářecí školy - Středního odborného učiliště k. p. Sokolovské strojírny.

1987

1. 1. 1987 - Střední odborné učiliště Sokolov a Střední odborné učiliště Cheb se osamostatňují.

1988

1. 7. 1988 - koncernový podnik Sokolovský revír, Sokolovské strojírny, Sokolov se stává součástí státního podniku Hnědouhelné doly a briketárny, koncern, Sokolov.

1990

1. 7. 1990 - změna názvu na Hnědouhelné doly a briketárny, odštěpný závod Sokolovské strojírny, Sokolov.

1991

1. 1. 1991 - státní podnik Sokolovské strojírny, Sokolov (ředitelé Josef Pašek, Jaroslav Martínek).

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Sokolově, 2 třídy, 46 žáků.

Střední odborné učiliště strojírenské v Sokolově, 16 učebních oborů, 491 žáků.

1994

1. 9. 1994 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov vzniká spojením Středního odborného učiliště strojírenského v Sokolově a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Sokolově.

Ředitel školy PaedDr. Karel Černík.

ZŘ TV - PaedDr. Josef Novotný, ZŘ PV Bedřich Radovesnický, ZŘ PE Ing. Růžena Smetanová.

736 žáků, 13 oborů, 89 zaměstnanců.

31. 1. nové logo školy, kniha, Autor Ing. Karel Ivan.

1. 1. 1994 vzniká podnik Sokolovská uhelná, spojením Palivového kombinátu Vřesová, Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací Sokolov.

1999

Zahájení mezinárodní spolupráce fiktivních firem Akademie und Schulen im Verbundender Stiftung; Sabelschulle Munchen (D).

Otevření internetové kavárny ISŠTE Sokolov - vestibul školy (Sochor, Hlavatý).

První absolventský ples - 200 účastníků.

Vydání prvního Almanachu absolventů.

2000

Začala výstavba Pavilonu dílen ISŠTE Sokolov za 40 000 000,- Kč.

Těžba soustředěna převážně do východní části revíru s výnosem 8,5 mil. tun uhlí. Důl Družba těží cca 2 mil. tun uhlí.

2001

5. 12. 2001 předali ZŠ Štěchovice a ZŠ Solenice dar z povodňové sbírky žáků školy - 10.000,- Kč.

2002

25. 2. 2002 vzniká Sokolovská těžební, a.s.

2003

První z „měkkých projektů“ předstupních fondů EU/ESF - Multimediální odborné vzdělávání - 90.000 EUR.

Projektování a konstrukce počítačových sítí v praxi - 57.000,- EUR.

16. 4. na škole jsou osazeny první solární fototermické panely - 2 mil. Kč.

2004

1. 9. 2004 - otevřena Lokální CISCO Networking Academy.

listopad 2004 - podepsána smlouva o zřízení Odloučeného pracoviště Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (proděkan Jan Horejc a ředitel Josef Novotný).

Zahájení sbírek Adopce na dálku - Irene a Francis z Keni.

Březen 2004 - prodej Sokolovské uhelné, a.s. firmě Sokolovská těžební, a.s.

2005

14. 10. 2005 - 30. červen 2006 - „MAGNET - pro ty, kteří by rádi zpět do školy“ - projekt EU, zaměřený na integraci osob vyloučených ze škol.

ISŠTE Sokolov propůjčen titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“.
1. 1. 2005 - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., dříve Sokolovská těžební a.s., dříve Sokolovská uhelná, a.s.

Stav vytěžených zásob uhlí k 31. 12. 2005 je 210 000 000 tun uhlí.

Společnost vyrobila 1 900 GWh elektrické energie.

Průměrný stav zaměstnanců v roce 2005 činil 4 888, a to i z řad absolventů ISŠTE Sokolov.

2006

1. 7. 2006 - sloučení SPŠ, SOU stavební a U Královské Poříčí a ISŠTE Sokolov.

4. 10. 2006 zahájení provozu projektu Širokopásmový internet bez bariér.

2. Ples absolventů ISŠTE Sokolov - Hornický dům.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. přijala 260 zaměstnanců, z toho 25 žáků školy. Ti jsou vybíráni na základě kvality přípravy na povolání a ve spolupráci s instruktory na odborných pracovištích.

2007

Březen, krajskou cena „Křesadlo“ obdržel kolega Jiří Roubínek (cena pro malé lidi, co dělají velké věci).

11. 4. 2007 - I. Výstava prací žáků oboru Obráběč kovů.

9. - 22. 9 2007 - 6 žáků a 2 učitelé OV se zúčastnili výměnného pobytu ve finském Vanhamäki.

16. 10. 2007 - 1. místo v celoročním hodnocení školních soutěží středních negymnaziálních škol KK.

4. 10. 2007 - zahájení seniorských programů v rámci Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni - Práce s počítačem, Historie a biologie Sokolovska.

projekt Thomas - rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání (3 mil. korun).

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zakládá firmu SOKOREST, s.r.o., která ve i spolupráci s ISŠTE Sokolov zajišťuje stravovací služby i žákům a zaměstnancům školy.

2008

17. 5. 2008 - Zahájeni akce Čištění Ohře z Citic do Královského Poříčí.

23. 6. 2008 - 1. Hartenberské školnění (HAŠ) - přes 600 účastníků ze základních škol - „přírodní vědy v přírodě“.

6. - 20. 9. 2008 - Mládež pro Evropu - Pskov (Rusko) - vytvoření symbolického partnerského místa v parku.

18. 10. 2008 - ředitel školy PaedDr. Josef Novotný zvolen hejtmanem KK; ing. Zdeňka Kolbasová (ZŘ) byla pověřena řízením školy.

Projekt „Merkur - zlepšování podmínek pro podporu výuky technických oborů“.

2009

1. 3. 2009 - ředitelem školy jmenován Mgr. Pavel Janus (dosud).

27. 3. 2009 - celostátní matematická soutěž učňů SOŠ - 2. místo Alan Pultr, 3. místo David Končal, 7. místo Martin Varhout.

6. 5. 2009 - 2. ročník Newton Cup.

7. 11. 2009 - 35. Studentský pochod.

27. a 28. 11. 2009 - účast žáků na jednání v rámci programu EUROSCOLA ve Štrasburku.

15. 12. 2009 - slavnostní zahájení výstavby nové sedmipatrové budovy školy v rámci Projektu revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov (ukončeno 30. 4. 2012).

2010

5. 5. 2010 - titul Mistři ČR ve finanční gramotnosti Radka Onodyová, Michaela Rybárová a Tereza Kassalová.

11. - 13. 10. 2010 Maturitní generálka MAG´10 .

16 žáků učebních oborů a 4 absolventi studijních oborů nastupují do Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s. do pracovního poměru.

Průměrný výdělek ve společnosti SUAS byl 30 062 Kč.

ISŠTE Sokolov organizuje rekvalifikační vzdělávání pro SUAS v oborech Strojní mechanik a Elektrikář již 12 rok.

2011

31. 1. 2011 zahájení provozu Solární školy ISŠTE Sokolov (jediné certifikované instituce vyučující obnovitelné zdroje na území České republiky).

4. 5. 2011 - mistři ČR v ekonomické hře TITAN (Patrik Hart a Tomáš Váša).

25. 5. 2011 poděkování Hejtmana Karlovarského kraje za úspěch školy v celorepublikové soutěži „SAPERE - vědět jak žít“ - 2. místo ze 400 škol ČR (19.000 žáků).

30. 6. 2011 zavedení stipendií pro žáky s dobrým prospěchem.

2012

30. 4. 2012 předán do užívání revitalizovaný areál s novou sedmipatrovou budovou školy.

30. 5. 2012, 10.00 hodin otevřel hejtman Karlovarského kraje slavnostním přestřižením pásky školu ke vzdělávání.